Algemene Voorwaarden Sportmassage voor honden.nl Versie 01-01-2021

Verklarende begrippen:
Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich aangemeld heeft en is ingeschreven voor het volgen van een cursus of opleiding bij Sportmassage voor honden .nl.

Art. 1 Inschrijving
- Inschrijving door de deelnemer is mogelijk op de website: www.sportmassagevoorhonden.com
Hier kan de deelnemer de gewenste cursus of opleiding bestellen.
- In het bestelproces worden persoonsgegevens gevraagd en een akkoord met de algemene voorwaarden. Hierna wordt de deelnemer doorgestuurd naar de betaalpagina, de deelnemer kan betalen via IDeal, Bancontact of factuur. Meer over de betaling onder art. 2 betalingsvoorwaarden.
- Direct na het bestellen van de cursus of opleiding ontvangt de deelnemer een automatisch verstuurde e-mail met bijgesloten de factuur.
- Na het bestellen van de cursus of opleiding ontvangt de deelnemer binnen 2-3 werkdagen een persoonlijke e-mail van sportmassage voor honden.
- Zekerheid tot deelname vindt plaats op volgorde van betaling.
- 1 week voor aanvang van de cursus of opleiding ontvangt de deelnemer de informatiebrief per e-mail over de betreffende cursus of opleiding.
- Per cursusgroep wordt een deelnemerslijst opgesteld met daarin de naam, woonplaats en het e-mailadres van de deelnemers. Deze lijst wordt verstrekt aan alle deelnemers van de desbetreffende cursus of opleiding.
- Alle informatie en gegevens van de deelnemers, met uitsluiting van bovenstaande deelnemerslijst, blijven binnen sportmassage voor honden .nl en worden vertrouwelijk behandeld.

Art. 2 Betalingsvoorwaarden
- De deelnemer kan in het bestelproces van de cursus of opleiding kiezen voor betaling via Ideal, Bancontact of factuur.
- Bij betaling via Ideal of Bancontact is de inschrijving direct definitief.
- Bij betaling via factuur ontvangt u in de automatische bevestigingsmail de factuur. Na ontvangst van de factuur dient de (aan)betaling binnen 14 dagen door de deelnemer te worden voldaan.
- Indien de deelnemer de (aan)betaling niet binnen 14 dagen heeft voldaan heeft sportmassage voor honden .nl het recht de deelnemer van verdere deelname aan de door ons aangeboden cursussen en opleidingen uit de sluiten.
- In overleg per e-mail is het mogelijk om de sportmassage modules of CMFR modules in 3 termijnen te betalen. Dit kan uitsluitend in overleg met sportmassage voor honden.nl, voorafgaand aan de inschrijving.
- Indien de deelnemer deelneemt aan de jaaropleiding en betaald in termijnen, dient het te betalen termijn binnen het betalingstermijn te worden betaald. De betalingstermijnen zijn verzonden via e-mail.

Art. 3 Annulering door de deelnemer
- De deelnemer heeft een bedenktermijn van 14 dagen vanaf de inschrijving. Binnen dit bedenktermijn kan de deelnemer kosteloos afzien va de cursus of opleiding.
- De deelnemer dient de annulering schriftelijk per e-mail door te geven.
- Bij annulering door de deelnemer tot 4 weken voor aanvang van de cursus of opleiding wordt het gehele betaalde bedrag binnen 14 dagen teruggestort.
- Bij annulering door de deelnemer tot 2 weken voor aanvang van de cursus of opleiding dient de deelnemer 50% van het factuurbedrag te voldoen.
- Bij annulering door de deelnemer binnen 2 weken voor aanvang van de cursus of opleiding worden er geen kosten teruggestort en dient de deelnemer het gehele factuurbedrag te voldoen.
- Bij annulering door de deelnemer tot 2 weken voor aanvang van de cursus of opleiding kan de deelname aan een cursus of opleiding worden verplaatst naar een andere datum, welke wordt aangeboden op de website van Sportmassage voor honden .nl. De verplaatsingskosten bedragen €50,00.
- Bij annulering door de deelnemer tot 1 dag voor aanvang van de cursus of opleiding kan de cursist kosteloos een plaatsvervanger voor de cursus of opleiding aandragen, indien de cursist zelf niet in de gelegenheid is om deel te nemen.
- Bij annulering door de deelnemer gedurende de opleiding is het niet mogelijk een plaatsvervanger aan te dragen.
- Bij annulering door de deelnemer gedurende de opleiding kan de deelname in overleg worden verplaatst naar een andere datum, welke in overleg wordt aangeboden door Sportmassage voor honden .nl. De verplaatsingskosten bedragen €50,00.
- Bij annulering door de deelnemer gedurende de opleiding heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling van de opleidingskosten.

Art. 4 Annulering door Sportmassage voor honden .nl
- Sportmassage voor honden .nl behoudt het recht de cursus of opleiding te annuleren: Wanneer het minimum aantal cursisten voor een cursus of opleiding niet wordt gehaald. In geval van ziekte van de docent van de desbetreffende cursus of opleiding.
- De deelnemer wordt hiervan schriftelijk per e-mail op de hoogte gesteld.
- De deelnemer kan bij annulering door Sportmassage voor honden .nl de cursus of opleiding kosteloos verplaatsen naar een andere datum, welke wordt aangeboden op de website van Sportmassage voor honden .nl.
- De deelnemer kan bij annulering door Sportmassage voor honden .nl kosteloos afstand doen van de inschrijving aan de cursus of opleiding. Het betaalde bedrag wordt dan binnen 14 dagen teruggestort.

Art. 5 Toelatingsvoorwaarden examen
- Tijdens het opleidingstraject wordt de deelnemer beoordeeld op de onderstaande criteria:
* 100% aanwezigheid tijdens de vereiste modules voor het examen. De verantwoordelijkheid van de 100% aanwezigheid ligt bij de deelnemer. De voorwaarden voor het inhalen van een cursusdag leest u in Art. 7 het inhalen van een cursusdag.
* of de vaardigheden voldoende zijn om deel te kunnen nemen aan het examen van de desbetreffende cursus of opleiding.
- Bij een onvoldoende beoordeling wordt een deelname van de deelnemer aan het examen ontmoedigd. De deelnemer wordt in de gelegenheid gesteld wel mee te doen, maar zonder beoordeling. Het examen wordt op die manier een extra leer- en oefenmoment. De deelnemer kan op een later tijdstip examen doen, zie hiervoor art. 6.1 Examen op een ander tijdstip.

Art. 6 Examen
- Alle examens bestaan uit een theorie examen en een praktijk examen.
- Het examen wordt beoordeeld door een onafhankelijke examinator mevr. M. Boon.
- De deelnemer wordt geacht alle aanwijzingen van de examinatoren op te volgen.
- De hond waarop de deelnemer praktijkexamen doet wordt aangewezen door de examinatoren. Hier heeft de deelnemer geen vrije keuze in.
- Tijdens het praktijkexamen krijgt de deelnemer positieve aanwijzingen. Ook het examen is een leermoment en een deel van de opleiding van Sportmassage voor honden .nl.
- Na afloop van het examen wordt de deelnemer geacht in de aangewezen ruimte te verblijven tot iedereen klaar is.
- De uitslag van het examen wordt bekend gemaakt na afloop van het examen.
Indien de groep te groot is wordt er vooraf afgesproken dat de uitslag per post zal worden verstuurd. Binnen 2 weken wordt de uitslag per post verstuurd. Mochten er dringende zaken zijn dan worden die tijdens- of na afloop van het examen besproken.
- Bij onenigheid betreffende de uitslag van het examen, wordt deze voorgelegd aan de onafhankelijk examen functionaris mevr. J. van Cranenbroek. Het oordeel van de examen functionaris is bindend.Art. 6.1 Examen op een ander tijdstip
- De deelnemer kan bij onvoldoende vaardigheden het examen kosteloos op een later tijdstip doen. Dit gaat in overleg met Sportmassage voor honden .nl. De datum en locatie worden aangewezen door Sportmassage voor honden nl.
- Wanneer de deelnemer het examen wil doen op een andere datum of locatie dan aangewezen door Sportmassage voor honden .nl, bedragen de kosten €150,00 en een kilometervergoeding van €0,30 per kilometer. De kilometervergoeding wordt berekend over de heen- en terugreis van de examinator.

Art. 6.2 Eenmalige examengarantie
- Indien de deelnemer een onvoldoende behaald voor het examen wordt deze in de gelegenheid gesteld kosteloos een herexamen te doen. Dit gaat in overleg met Sportmassage voor honden .nl. De datum en locatie worden aangewezen door Sportmassage voor honden.nl.
- Wanneer de datum en locatie aangewezen door Sportmassage voor honden .nl niet past voor de deelnemer dan vervalt de examengarantie.

Art. 6.3 Herexamen buiten de eenmalige examengarantie
- Wanneer de deelnemer een herexamen wil doen buiten de eenmalige examengarantie, dus op een andere datum of locatie of bij een tweede of volgende herexamen, bedragen de kosten €150,00 en een kilometervergoeding van €0,30 per kilometer. De kilometervergoeding wordt berekend over de heen- en terugreis van de examinator.

Art 7. Het inhalen van een cursusdag
- Indien de deelnemer tijdens een opleidingstraject een cursusdag mist dient deze te worden ingehaald. De verantwoordelijkheid van het inhalen van de cursusdag ligt bij de deelnemer.
- De deelnemer kan in overleg de cursusdag kosteloos inhalen op een datum en locatie welke wordt aangeboden door Sportmassage voor honden .nl.
- Wanneer de deelnemer de cursusdag in wil halen op een andere datum of locatie dan bedragen de kosten €120,00 per sessie van 2 uur en een kilometervergoeding van €0,30 excl. BTW per kilometer per cursusdag. De kilometervergoeding wordt berekend over de heen- en terugreis van de docent.

Art. 8 Uitsluiting van deelname
- Sportmassage voor honden .nl behoudt het recht om deelnemers naar eigen inzicht te kunnen weigeren van verdere deelname aan een cursus of opleiding.
- Voor restitutie van de opleidingskosten van de deelnemer gelden de voorwaarden beschreven in Art. 3 Annulering door cursist.

Art. 9 Deelname eigen hond
- De deelnemer wordt in overleg de mogelijkheid gesteld een eigen hond mee te nemen naar de cursus of opleiding.
- Het meenemen van een hond is mogelijk indien de hond geen tekenen van ziekte vertoond en sociaal is naar andere honden en mensen.
- Sportmassage voor honden .nl stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de hond ontstaan tijdens verblijf op de accommodatie of de eventuele schade die de hond toedoet aan de accommodatie, personen of honden.

Art. 10 Aansprakelijkheid
- Het betreden van cursusterrein door deelnemer en/of hond geschiedt op geheel eigen risico.
- De docenten of Sportmassage voor honden .nl kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die aan de deelnemer of zijn/haar hond wordt toegebracht tenzij er sprake is van opzet dan wel roekeloosheid door de docent.
- De deelnemer is aansprakelijk voor de schade die hij/zij en/of zijn/haar hond opzettelijk aan derden, een docent of Sportmassage voor honden .nl toebrengt.
- Wanneer de deelnemer zich niet correct gedraagt en handelt en daarmee andere deelnemers het recht van instructie ontneemt, wordt deze verzocht de locatie te verlaten. De deelnemer heeft geen recht op restitutie. Mocht dit plaatsvinden aan het einde van een cursus of opleiding dan kan Sportmassage voor honden .nl gerechtelijke stappen ondernemen.
- Er wordt verwacht dat de deelnemer juiste kleding en schoeisel draagt tijdens de cursus of opleiding. Indien dit niet wordt opgevolgd komen de risico’s hiervan geheel voor rekening van de deelnemer. Ook willen we hierbij vermelden dat de deelnemer geen lange nagels mag hebben bij het volgen van een cursus of opleiding.

Art. 11 Opvolgen aanwijzingen
- De deelnemer is verplicht om de aanwijzingen van de docenten met betrekking tot het deelnemen aan de cursus of opleiding, het gebruik van de accommodatie en de omgang met de honden stipt op te volgen. Gebeurt dit niet, dan hebben de docenten het recht de deelnemer van verdere deelname aan de cursus of opleiding uit te sluiten. De deelnemer heeft dan geen recht op restitutie.


Art. 12 Auteursrecht en eigendomsrecht cursus- en studiemateriaal
- Het auteursrecht en eigendomsrecht van het cursus- en studiemateriaal berust bij Sportmassage voor honden .nl.
- Het cursus- of studiemateriaal ontvangt de deelnemer op de eerste lesdag van de module of cursus.
- Het cursus- of studiemateriaal mag niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden, door middel van foto kopie, filmmateriaal of op enige andere wijze zonder voorafgaand schriftelijk toestemming van Sportmassage voor honden .nl.
- Het is niet toegestaan het cursus- en studiemateriaal aan derde beschikbaar te stellen.
- Tijdens de cursus of opleiding is het niet toegestaan foto’s of filmopname te maken, ook niet voor eigen gebruik. Sportmassage voor honden .nl geeft de docenten het recht om u direct van de locatie te verwijderen met geen recht op verdere deelname of restitutie. Mochten er na deelname foto’ s of filmpjes verschijnen dan kunnen er sancties genomen worden.
- Inbreuk op het auteursrecht en eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.

Art. 13 Kwaliteit en klachtenprocedure
- Sportmassage voor honden .nl doet er alles aan een goede kwaliteit van de cursussen en opleidingen te waarborgen. Mocht de deelnemer desondanks klachten hebben omtrent de kwaliteit van de cursus of opleiding, dan kan deze de klacht schriftelijk per brief richten aan Sportmassage voor honden.nl. Sportmassage voor honden .nl neemt binnen 14 dagen deze klacht in behandeling.
- Mocht u niet tevreden zijn met de afhandeling van de klacht kunt u verdere stappen ondernemen en de klacht richten aan Het Hippisch Loket, t.a.v. Kim Voskuilen ovv klacht Sportmassage voor honden .nl, www.hippisch-loket.nl.
- De klacht zal door Sportmassage voor honden .nl, de deelnemer en Het Hippisch Loket vertrouwelijk worden behandeld.
- De klachtenfunctionaris van het Hippisch Loket zal binnen 4 weken reageren op de klacht van de deelnemer.
- Het oordeel van de klachtenfunctionaris is bindend.
- De afhandeling van de klacht zal plaatsvinden binnen 4 weken. Mocht er meer tijd nodig zijn voor de afhandeling dan ontvangt u hierover bericht met daarin het termijn waarbinnen de klacht wordt afgehandeld.
- De eventuele aanspraak op schadevergoeding, omtrent de kwaliteit van de cursus of opleiding, zal nooit hoger zijn dan het door de deelnemer betaalde bedrag voor de cursus of opleiding bij Sportmassage voor honden .nl.
- De klachten en wijze van afhandeling worden gedurende een periode van 2 jaar bewaard.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2023 Sportmassage voor honden .nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel